Alfabetische Trefwoordenlijst

Hier maak je een alfabetische lijst van je trefwoorden.

Silke:

 • Casuïstiek- en leerwensen= redeneerwijze waarbij getracht wordt een algemene regel af te leiden uit een of meerdere concrete gevallen.
 • Conferentieoord= in ’t bijzonder plaats waar men verblijft
 • Practice-what-you-preach= iets doen wat ze belooft hebben.
 • Simulatiepatiënten= een gezond persoon die getraind wordt om een bepaalde patiëntenrol te spelen.

Marthe:

 • Acute situatie= plotselinge situatie
 • Aios= afgestudeerde academicus die in tijdelijke dienst van een universiteit een proefschrift maakt, afkorting van: assistent in opleiding
 • Attenderend= opmerkzaam maken: iem. Ergens op attenderen
 • Bejegening= manier waarop je met iemand omgaat
 • Casuïstiek= beschrijven van ziektegevallen en praktijkvoorbeelden
 • Congruent= overeenstemmend
 • Consistentie= het met elkaar in overeenstemming zijn, logische interne samenhang
 • Didactisch= leerzaam
 • Discrepantie= tegenstrijdig
 • Episodisch= van de aard van, op de wijze van een episode
 • Formaliseren= officieel maken
 • Holistisch= kijken naar een geheel
 • Iteratief= als iets steeds opnieuw gebeurt
 • Metacommunicatie= verbale of non-verbale communicatie die betrekking heeft op de communicatie of de communicatiesituatie en waarmee bv. de verhouding tussen de communicatiepartners of de bedoeling van de spreker duidelijk wordt gemaakt
 • Somatisatie= het vertalen van psychische onlustgevoelens in lichamelijke klachten.
 • Syllabi= samenvatting van wat behandeld is of zal worden, bv. Op een lezing

Arne:

 • Covenant: dit is een bepaald soort overeenkomst tussen: een overheid en een ander overheid, een overheid en een natuurlijk persoon of rechtspersoon, natuurlijke personen of rechtspersonen.
 • Co-schappen : het coassistent zijn.
 • Curricula: meervoud van curriculum, een plan voor leren.
 • Gepathologiseerd: onderdeel van de medische wetenschap dat oorzaken van ziekten bestudeert en beschrijft hoe het lichaam erop reageert.
 • Plafond effect:Na een bepaalde hoeveelheid van blootstellingen aan relatief neutrale stimuli, wordt er een grens bereikt, waarna de attitude niet meer verbetert, ook al stel je het nog eens voor.
 • Multiprofessioneel: vakkundig zijn op meerdere gebieden.
 • Syllabi: een samenvatting.

Jana:

 • COPD: Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Het is een chronische longziekte.
 • Exacerbatie: Een plotselinge verergering van een ziekte
 • Hospicebeweging: Het is een instelling met huishoudelijke sfeer die zich in terminale zorg zijn gespecialiseerd.
 • Kernwaarden: De belangrijkste waarden van een bedrijf of organisatie. Ook wel basiswaarden genoemd.
 • LESA: Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraken (LESA's). Het heeft als doel landelijke uitgangspunten te formuleren voor het maken van werkafspraken in de regio.
 • NHG-standpunt: Hoe er over iets wordt gedacht.
 • Paradigma: Het is een stelsel van met elkaar samenhangende wetenschappelijke theorieën.
 • PaTz-project: Huisartsen en wijkverpleegkundigen die tweemaandelijks samenkomen om hun patiënten in palliatieve zorg te bespreken.
 • Peergroep: Peergroep is een groep mensen die een vergelijkbare leeftijd, status,… hebben. Het word ook soms ‘vriendengroep’ of ‘vriendenkring’ genoemd.

Britt:

 • Bias: vooringenomenheid, vooroordeel, sturen in een bepaalde richting.
 • Claimend gedrag: het gedrag waarmee de zorgvrager aangeeft dat hij meent recht te hebben op een bepaalde zorgactiviteit.
 • Consumentisme: Het gedrag waaruit blijkt dat de zorgvrager zorg als een product ziet waarvoor hij betaald heeft en waaraan hij dus kwaliteit- en leveringseisen kan stellen.
 • Emotionele agressie: komt voort uit spanning en frustratie, Het helpt de agressor om zijn innerlijke ‘emotionele druk’ te ontlasten. Kenmerkend bij deze soort agressie is dat vaak de eerste reactie van de agressor enorm heftig en ongecontroleerd kan zijn. In de volksmond spreekt men van de bekende druppel die de emmer deed overlopen of mensen die even “stoom moeten afblazen”.
 • EPP: Een elektronisch patiëntendossier, een softwaretoepassing waarbij medische patiëntengegevens in digitale vorm bewaard en beschikbaar gemaakt worden.
 • Instrumentele agressie: Hierbij wordt agressief gedrag ingezet om een gewenst doel/belang te realiseren. Het agressieve gedrag wordt dan als instrument gebruikt. Vb. bedreiging of dreiging met geweld
 • Mondige patiënt: Iemand met het vermogen zelfstandig te beslissen en te oordelen over de eigen zorg en dat ook te kunnen verwoorden.
 • Oncologieverpleging: Oncologie= kankerkunde of cancerologie is de medische kennis en behandeling van kanker oncologieverpleegkundige= een verpleegkundige met een vervolgopleiding die gespecialiseerd is in het begeleiden van patiënten met kanker.
 • Pathologische agressie: Agressie onder invloed van alcohol/drugs/medicijnen. Door het gebruik van deze verdovende, stimulerende of bewustzijn veranderende middelen kan het voorkomen dat mensen ineens niet meer voor rede vatbaar zijn en agressief gedrag vertonen.
 • Uitgekristalliseerd: Een definitieve vorm aannemen.

Chloë Boudry

 • Actief luisteren = dit is een term uit de klinische psychologie waarbij de luisteraar expliciet nagaat of hij de boodschap van de spreker begrepen heeft.
 • Aios = arts in opleiding tot specialist die in opleiding is voor een medisch specialisme.
 • Contextspecificiteit = met een richting naar wat gedaan moet worden.
 • Discrepantie = hetgeen dat van elkaar afwijkt / situatie van twee dingen die niet overeenstemmen.
 • Holistisch = iets is holistisch wanneer er naar het geheel wordt gekeken en niet naar de som van de verschillende onderdelen waarvan iets is opgebouwd.
 • Interne consistentie = het uitganspunt dat gegevens afkomstig van één bepaalde bron niet met elkaar in tegenspraak mogen zijn.
 • Metacommunicatie = dit is ‘praten over de manier waarop je met elkaar praat’. Het is communiceren over de toon of de betrekkingsaspecten van de communicatie.
 • Onderwijsmethode = een doordachte werkwijze om doelen uit het onderwijs te bereiken.